top of page

2023 UROMOTORSPORTS SCHEDULE

3/29           Private Trackday / AMG Speedway

4/12           Private Trackday / AMG Speedway

4/19           Private Trackday / AMG Speedway
4/21-23      SUPER RACE (SPCK R1) / AMG Speedway

5/3             Private Trackday / AMG Speedway

5/13           Private Trackday / AMG Speedway

5/31           Private Trackday / AMG Speedway

6/2-4          SUPER RACE (SPCK R2) / KIC

6/7             Private Trackday / AMG Speedway

7/5             Private Trackday / AMG Speedway

7/8-9          SUPER RACE (SPCK R3) / Inje Speedium

8/18-20      SUPER RACE (SPCK R4) / AMG Speedway

8/30           Private Trackday / AMG Speedway

9/14           Private Trackday / AMG Speedway

10/4           Private Trackday / AMG Speedway

10/13-15    Jeonnam GT (Sprint/Enduro) / KIC

10/25         Private Trackday / AMG Speedway

11/3-5        SUPER RACE (SPCK R5) / AMG Speedway

  • 유로모터스포츠는 타임어택 레이스, 스프린트레이스, 내구레이스 등 다양한 모터스포츠 경험을 하실 수 있는   프로그램을 운영하고 있습니다.

  • 본 공식 일정 이외에 서킷 개별 트랙데이 및 스포츠주행도 추가로 운영됩니다.

RW7_1780.jpg
bottom of page